Beste leden en/of ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij willen we jullie uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van Green Lions , welke wordt gehouden op donderdag 2 november 2017 in de Kantine Waddenhal .

Jaarrekening 2016 – 2017 en notulen algemene ledenvergadering 2016
De jaar rekening van de vereniging over seizoen 201 6 – 201 7 en de notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar zullen tijdens de algemene ledenvergadering ter inzage liggen. Mocht je de jaarrekening of de notulen van te voren willen inzien kun je hiervoor contact opnemen met Stephan Bontes via penningmeester@greenlions.nl.

Kascommissie
We zijn op zoek naar een nieuw lid voor de kascommissie. De kascommissie heeft als taak de financiële administratie/jaarrekening van de vereniging te controleren. Als lid van de kascommissie neem je zitting voor 2 jaar, waarna je aftredend en eventueel weer herkiesbaar bent.

Mocht jij je geroepen voelen om plaats te nemen in de kascommissie, of mocht je meer hierover willen weten, neem dan contact op met Stephan Bontes via penningmeester@greenlions.nl.

Trainingen op donderdag 2 november 201 7 :
In verband met de algemene ledenvergadering zal de training van de Heren op donderdag 2 november 2017 komen te vervallen.

We rekenen op jullie komst

Het bestuur,

Bert Hopman (voorzitter)
Gert-Jan Dijkstra (secretaris)
Stephan Bontes (penningmeester)
Niki Arkenbout (bestuurslid)
Rawien Himmat (bestuurslid)

Bijlage 1: Agenda

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING GREEN LIONS

DONDERDAG 2 NOVEMBER 2017 , AANVANG 19::445 UUR

LOCATIE:: WADDENHAL

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 27 oktober 2016
 3. Verslag secretaris
 4. Verslag penningmeester
 5. Verslag kascommissie
 6. Verkiezing kascommissie
 7. Verslag sponsorcommissie
 8. Sponsor/geldinzamelingsacties
  1. Jantje Beton
  2. Poiesz
  3. Jumbo
 9. Verslag technische commissie
 10. Verslag activiteitencommissie
 11. Website en social media
 12. Taken naast het basketbal (coachen,, tafelen,, fluiten)
 13. 3×3 toernooi
 14. Gedragscode Green Lions
 15. Bestuursverkiezing:
  1. Stephan Bontes , aftredend en herkiesbaar
  2. Gert – Jan Dijkstra , aftredend en herkiesbaar
 16. Wat verder ter tafel komt
 17. Rondvraag
 18. Sluiting